یکشنبه, 03 بهمن 1400

Steps
مراحل و شرح اقدامات :
- اعلام زمان ثبت نام و برنامه زماني برگزاري مسابقات ملي مهارت از سوي دفتر مسابقات بین المللی مهارت
- مراجعه داوطلبين جهت ثبت نام با ارائه مدارك لازم )خواهران و برادران (
- صدور كارت ورود به جلسه آزمون شهرستاني و برگزاري آزمون مرحله شهرستاني
- اعلام برگزيدگان مرحله شهرستاني و دعوت براي شركت در مرحله استاني
- برگزاري آزمون مرحله استاني و انتخاب برگزيدگان
- دعوت برگزيدگان مرحله استاني جهت شركت در مسابقات مهارت مر حله كشوري
- برگزاري اردوي آماده سازي مسابقات كشوري
- انتخاب و معرفي برگزيدگان مسابقات كشوري
- انتخاب نفرات برگزيده جهت شركت در اردوي آمادگي ملي
- انتخاب نفرات اعزامي جهت شركت در مسابقات بين المللي مهارت