یکشنبه, 03 بهمن 1400
رديف رشته نام استاندارد كد استاندارد حداقل تحصيلات نظري عملي كار آموزي پرو‍ژه مجموع نفر ساعت تئوري(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصلهای مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 فناوري اطلاعات برنامه نويسي php 0-85/81/1/3 ليسانس 59 101 80 80 320 16800 16800 5,376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 0-84/80/1/3 ديپلم 48 84 0 0 132 9700 10900 1,381,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 0-84/80/1/4 ديپلم 165 165 0 0 0 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 فناوري اطلاعات برنامه نويسي vb.net 0-84/89/1/3 ديپلم 32 56 48 32 168 12000 13000 2,104,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 فناوري اطلاعات برنامه نويسي windows application 0-84/89/2/2 ديپلم 48 88 0 0 136 11000 12000 1,584,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان Delphi 0-84/79/1/2 ديپلم 32 64 0 0 96 12000 13000 1,216,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان java 0-84/76/1/2 ليسانس 36 72 0 0 108 21000 21000 2,268,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-fox pro 0-84/77/1/2 ديپلم 40 80 0 0 120 11000 12000 1,400,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 فناوري اطلاعات برنامه نويسي HTMLبراي طراحي صفحات 1-84/75/1/3 ديپلم 60 110 0 0 170 11000 12000 1,980,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 فناوري اطلاعات برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي 0-84/80/1/3/1 راهنمايي 70 150 0 20 240 5000 8000 1,710,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 فناوري اطلاعات تحليلگر Abaqus 1/1/22/32-0 ليسانس فني 20 40 0 0 60 10000 15000 800,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 فناوري اطلاعات تعمير كار عمومي رايانه شخصي 8-52/91/1/2 ديپلم 156 324 0 0 480 8000 9000 4,164,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 فناوري اطلاعات تكنسين امنيت سيستم هاي linux 0-42/25/1/2 فوق ديپلم 48 160 80 80 368 18500 18500 6,808,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 فناوري اطلاعات تكنسين برنامه نويس oo باC++ 0-42/27/1/2 فوق ديپلم 20 60 80 80 240 18500 18500 4,440,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني برنامه كاربردي كاربران 0-42/26/1/2 فوق ديپلم 25 43 80 80 228 18500 18500 4,218,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
16 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران(MS) 0-41/24/1/2 فوق ديپلم 36 76 80 80 272 18500 18500 5,032,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
17 فناوري اطلاعات تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك 0-42/22/1/2 فوق ديپلم 48 96 80 80 304 18500 18500 5,624,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
18 فناوري اطلاعات تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بيسيم 0-42/23/1/2 فوق ديپلم 22 58 80 80 240 18500 18500 4,440,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
19 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي امنيت شبكه 0-42/24/1/2 فوق ديپلم 17 63 80 80 240 18500 18500 4,440,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
20 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري 0-41/21/1/3 فوق ديپلم 27 53 80 80 240 18500 18500 4,440,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
21 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باmultimedia 0-24/89/1/2 فوق ديپلم 38 82 80 80 280 18500 18500 5,180,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
22 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باPHP 0-24/81/1/2 ليسانس 33 64 80 80 256 18500 18500 4,754,500 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
23 فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با cold fusion 0-84/30/1/2 ليسانس 48 72 80 80 280 18500 18500 5,180,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
24 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي با Authorware 0-84/87/1/2 راهنمايي 24 76 0 0 100 10900 12100 1,181,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
25 فناوري اطلاعات توليد کننده چند رسانه اي 0-84/20/1/2 ديپلم 230 410 0 0 640 7000 9000 5,300,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
26 فناوري اطلاعات توليد کننده چند رسانه اي 0-84/20/2/2 ديپلم 216 264 0 0 480 7000 8000 3,624,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
27 فناوري اطلاعات رايانه كار (Oracle)Oracle 084/28/1/2 ديپلم 24 48 0 0 73 14000 15000 1,056,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
28 فناوري اطلاعات رايانه كار CIW 1-26/57/1/3 ديپلم 65 1485 0 20 1600 11000 12400 19,377,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
29 فناوري اطلاعات رايانه كار director mx 1-61/47/1/2 راهنمايي 28 52 0 0 80 10900 12100 934,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
30 فناوري اطلاعات رايانه كار Firework mx 1-61/49/1/2 راهنمايي 16 56 0 0 72 12000 13000 920,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
31 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 1 3-42/15/1/4 ديپلم 23 75 0 0 98 13000 15000 1,424,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
32 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 2 3-42/15/2/4 ديپلم 14 18 0 0 32 14000 15000 466,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
33 فناوري اطلاعات رايانه كار MS-outlook 3-42/13/1/2 راهنمايي 6 7 0 0 13 12000 15000 177,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
34 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 2-19/86/2/2 ديپلم 8 16 0 0 24 14000 15000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
35 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 2-19/86/1/2 ديپلم 8 16 0 0 24 14000 15000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
36 فناوري اطلاعات رايانه كار TCP/IP 3-42/14/1/1 ديپلم 8 16 0 0 24 14000 15000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
37 فناوري اطلاعات رايانه كار VISUAL INTERDEV 1-61/45/1/2 راهنمايي 40 64 0 0 104 12000 13000 1,312,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
38 فناوري اطلاعات رايانه كار تدوين فيلم وصدا با ssp 1-63/51/1/2 راهنمايي 52 132 0 0 184 9700 10900 1,943,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
39 فناوري اطلاعات رايانه كار نرم افزار power point 1-61/34/1/3 راهنمايي 6 10 0 0 16 12000 13000 202,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
40 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-project 2-19/79/2/2 دیپلم 8 16 0 0 24 14000 17000 384,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
41 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS-project 2-19/79/1/2 دیپلم 8 16 0 0 24 14000 17000 384,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
42 فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه 1-66/51/1/3 راهنمايي 50 150 0 0 200 9700 10900 2,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
43 فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات وب 1-66/51/1/3 راهنمايي 45 145 0 0 190 9700 10900 2,017,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
44 فناوري اطلاعات طراح وتحلیلگر عمومی سیستم ها 0-23/94/1/2 لیسانس 27 109 80 80 296 18500 18500 5,476,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
45 فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی sql server ,Access 0-84/80/1/3/2 راهنمايي 69 111 0 0 180 4700 7200 1,123,500 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
46 فناوري اطلاعات کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 راهنمايي 83.5 201.5 0 15 300 4700 7200 1,951,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
47 فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداری 3-42/24/1/4 راهنمايي 57.5 157.5 0 15 230 4700 7200 1,512,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
48 فناوري اطلاعات کارور 3DSmax 1-62/50/1/6 راهنمايي 75 155 0 0 96 12000 13000 2,915,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
49 فناوري اطلاعات کارور Access 0-84/97/1/3 راهنمايي 32 64 0 0 96 12000 13000 1,216,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
50 فناوري اطلاعات کارور AUTO CAD 0-62/60/1/5 راهنمايي 40 56 0 0 96 14000 15000 1,400,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
51 فناوري اطلاعات کارور coreldraw 1-62/54/1/4 راهنمايي 20 40 0 0 60 10900 12100 702,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
52 فناوري اطلاعات کارور dremweaver 1-61/48/1/3 راهنمايي 20 50 0 0 70 10900 12100 823,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
53 فناوري اطلاعات کارور ECDL CAD 1-63/60/1/2 دیپلم 16 32 0 0 48 12000 13000 608,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
54 فناوري اطلاعات کارور EXCEL 2-19/83/1/4 دیپلم 20 50 0 0 70 12000 13000 890,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 فناوري اطلاعات کارور flash 1-61/46/1/3 راهنمايي 32 64 0 0 96 6300 7500 681,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
56 فناوري اطلاعات کارور free hand 1-62/58/1/3 راهنمايي 30 60 0 0 90 10900 12100 1,053,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
57 فناوري اطلاعات کارور logic work 0-32/91/1/2 دیپلم 8 16 0 0 24 12000 13000 304,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
58 فناوري اطلاعات کارورphoto shop 1-26/56/1/4 راهنمايي 20 50 0 0 70 14000 15000 1,030,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
59 فناوري اطلاعات کارور premiere 1-61/44/1/4 راهنمايي 16 32 0 0 48 14000 15000 704,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
60 فناوري اطلاعات کارور protel 0-23/93/1/2 دیپلم 8 16 0 0 24 12000 13000 304,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
61 فناوري اطلاعات کارور unix 0-84/22/1/2 دیپلم 24 32 0 0 56 12000 13000 704,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
62 فناوري اطلاعات کارور word 0-84/57/1/5 راهنمايي 20 50 0 0 70 12000 13000 890,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
63 فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 3-42/97/1/4 راهنمايي 14 46 0 0 60 12000 13000 766,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
64 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه 3-42/24/1/5 راهنمايي 30 50 0 0 80 12000 13000 1,010,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
65 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی 3-42/24/1/5 راهنمايي 30 50 0 0 80 12000 13000 1,010,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
66 فناوري اطلاعات متخصص perl برای توسعه وب 0-84/21/1/2 لیسانس 72 168 80 80 400 16800 16800 6,720,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
67 فناوري اطلاعات مدیر apache tomcat web 0-23/89/1/2 لیسانس 24 56 80 80 240 16800 16800 4,032,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
68 فناوري اطلاعات مدیر ISP مراکزIT تحت unix/linux 3-42/16/1/2 لیسانس 8 24 0 0 32 19000 19000 608,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
69 فناوري اطلاعات مدیر sql server 0-23/82/1/2 لیسانس 48 96 80 80 304 16800 16800 5,107,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
70 فناوري اطلاعات مدیر زنجیره پشتیبان(scm) 0-23/83/1/2 لیسانس 44 68 80 80 272 16800 16800 4,569,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
71 فناوري اطلاعات مدیر سرویس دهنده مایکرو سافت 0-23/87/1/2 فوق دیپلم 96 160 80 80 416 17600 17600 7,321,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
72 فناوري اطلاعات مدیر عمومی پروژه کامپیوتر وIT 3-42/23/1/2 لیسانس 48 96 80 80 304 18500 18500 5,624,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
73 فناوري اطلاعات مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر 3-42/17/1/2 لیسانس 120 152 80 80 433 16800 16800 7,257,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
75 فناوري اطلاعات مدیر شبکه novell-net ware 3-42/11/1/2 دیپلم 20 40 0 0 60 12000 13000 760,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
76 فناوري اطلاعات مونتاژکار وارتقا سیستم های شخصی 8-52/92/1/3 راهنمايي 24 56 0 0 80 13000 14000 1,096,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
77 فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 راهنمايي 51 274 0 0 325 5000 8000 2,447,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
78 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای linux 3-42/30/1/2 لیسانس 52 124 80 80 336 16800 16800 5,644,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
79 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای solaris 0-23/81/1/2 لیسانس 28 92 80 80 280 16800 16800 4,704,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
80 فناوري اطلاعات مهندسی protel در oracle 3-42/28/1/2 لیسانس 32 128 80 80 320 16800 16800 5,376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
81 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس perl 0-84/26/1/2 لیسانس 48 112 80 80 320 16800 16800 5,376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
82 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس c#(web application) 0-84/29/1/2 لیسانس 40 120 80 80 320 16800 16800 5,376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
83 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس windows # 0-85/26/1/2 لیسانس 60 180 80 80 400 16800 16800 6,720,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
84 فناوري اطلاعات مهندس پشتیبان نرم افزار open source 0-23/98/1/2 لیسانس 80 200 80 80 440 16800 16800 7,392,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
85 فناوري اطلاعات مهندس تحلیلگر ooوطراحی با uml 0-84/99/1/2 لیسانس 52 108 80 80 320 16800 16800 5,376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
86 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده ADO.NET باsql 3-42/29/1/2 لیسانس 52 108 80 80 320 16800 16800 5,376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
87 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با java script 0-84/84/1/2 لیسانس 44 100 80 80 304 16800 16800 5,107,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
88 فناوري اطلاعات مهدس توسعه دهنده سیستم ها با XML 0-84/25/1/2 لیسانس 28 92 80 80 280 16800 16800 4,704,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
89 فناوري اطلاعات مهندس در توسعه وب های inter prise 0-84/27/1/2 لیسانس 40 200 80 80 400 16800 16800 6,720,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
90 فناوري اطلاعات مهندس سازنده وب سایت های E-Commerce 0-84/86/1/2 لیسانس 52 116 80 80 328 16800 16800 5,510,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
91 فناوري اطلاعات مهندس طراح DB رابطه ای 0-84/94/1/2 لیسانس 72 128 80 80 360 16800 16800 6,048,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
92 فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات وبهینه سازی web 0-24/88/1/2 لیسانس 28 52 80 80 240 16800 16800 4,032,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد