یکشنبه, 03 بهمن 1400

هدف و اصول حسابرسي صورتهاي مالي و آشنايي با انواع حسابرسي ونحوه تنظيم قرارداد حسابرسي
شناخت فعاليت واحد مورد رسيدگي
كسب شناخت از سيستم كنترل هاي داخلي
شواهد حسابرسي
روشهاي تحليلي و بررسي انواع روشهاي حسابرسي و كاربرد آنها در مراحل مختلف حسابرسي
برنامه ريزي اجراي عمليات حسابرسي
برآورد خطر و اهميت آن در حسابرسي
نمونه گيري در حسابرسي
حسابرسي بر آوردهاي حسابداري
مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه
رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه و تداوم فعاليت
حسابرسي اطلاعات مقايسه اي و ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي جاري صورتهاي مالي

نحوه بررسي اجمالي

مباني گزارش نويسي