یکشنبه, 03 بهمن 1400
رديف رشته نام استاندارد كد استاندارد حداقل تحصيلات نظري عملي كار آموزي پرو‍ژه مجموع نفر ساعت تئوري(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 امور مالی وبازرگانی بازاریاب بیمه 4-41/29/1/3 دیپلم 75 15 0 0 90 8040 8040 723,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 4-00/29/1/2 فوق دیپلم 31 49 0 0 80 10000 10000 800,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 4-41/25/1/2 دیپلم 74 46 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 4-41/45/1/2 دیپلم 40 70 0 0 110 30000 38000 3,860,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 4-41/48/1/1 دیپلم 37 63 0 0 100 30000 38400 3,529,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 4-22/26/1/2 دیپلم 165 310 0 0 475 6000 6000 2,850,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 4-00/27/1/3 راهنمايي 60 20 0 0 80 10000 10000 800,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 3-39/34/1/4 دیپلم 80 40 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1-10/16/1/3 دیپلم 50 70 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1-10/16/1/2 دیپلم 69 115 0 0 184 8000 8000 1,472,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1-10/12/1/3 دیپلم 55 95 0 0 150 10000 10000 1,500,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1-10/12/2/3 دیپلم 50 90 0 0 140 8000 8000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1-10/15/1/3/1 راهنمايي 59 91 0 0 150 8000 8000 1,200,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1-10/15/2/5 راهنمايي 60 70 0 0 130 8000 8000 1,040,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1-10/15/1/4/2 دیپلم 60 80 0 0 140 8000 8000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
16 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1-10/14/1/1 دیپلم 72 38 0 0 110 9000 9000 990,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
17 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1-10/16/1/3 دیپلم 50 70 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
18 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1-10/21/1/2/1 لیسانس 82 166 0 0 248 7000 7000 1,736,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
19 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1-10/21/1/2 فوق دیپلم 45 86 0 0 131 8000 8000 1,048,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
20 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1-10/13/2/2/1 دیپلم 45 126 0 0 168 8000 8000 1,368,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
21 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 0-22/58/1/2 دیپلم 18 36 0 0 54 11000 11000 594,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
22 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 4-21/24/1/2/1 دیپلم 22 10 0 0 32 11000 11000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
23 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1-10/18/1/5 راهنمايي 56 40 0 0 96 7000 9000 752,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
24 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1-10/18/1/6 راهنمايي 56 40 0 0 96 7000 9000 752,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
25 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 3-91/29/1/2 دیپلم 13 75 0 0 88 10000 10000 880,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
26 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 4-22/24/1/2/1 لیسانس 69 71 0 0 140 7000 7000 980,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
27 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 3-39/36/1/1 دیپلم 40 30 0 0 70 11000 11000 770,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
28 امور مالی وبازرگانی فروشنده 4-51/35/14/1/1 دیپلم 80 50 0 0 130 7000 7000 910,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
29 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 4-41/20/1/2 دیپلم 51 69 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
30 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1-10/17/1/2 راهنمايي 32 16 0 0 48 12000 13000 592,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
31 امور مالی وبازرگانی کاربر امور بانکی 3-31/49/1/2 دیپلم 144 136 0 0 280 6000 6000 1,680,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
32 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه آتش سوزی 4-41/21/1/2 دیپلم 134 211 0 0 345 6000 6000 2,070,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
33 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه باربری 4-41/26/1/1 دیپلم 94 154 0 0 248 7000 7000 1,736,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
34 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه خودرو 4-41/99/1/2 دیپلم 92 178 0 0 270 6000 6000 1,620,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
35 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 4-41/99/1/2 دیپلم 34 70 0 0 104 9000 9000 936,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
36 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی 4-41/22/1/2 دیپلم 65 30 0 0 95 10000 10000 950,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
37 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه باربری 4-41/21/1/2/1 دیپلم 37 63 0 0 100 9000 9000 900,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
38 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 4-41/27/1/2 دیپلم 130 320 0 0 450 6000 6000 2,700,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
39 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 4-41/98/1/2 دیپلم 26 39 0 0 65 11000 11000 715,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
40 امور مالی وبازرگانی کارشناس اقتصادبهداشت ودرمان 2-19/97/1/2 لیسانس 317 107 0 0 424 6000 6000 2,544,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
41 امور مالی وبازرگانی کارمند امور خرید داخلی 4-22/24/1/2 دیپلم 44 97 0 0 141 7000 7000 987,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
42 امور مالی وبازرگانی کاست کنترل(بررسی قیمتهای تمام شده) 1-10/91/1/2 دیپلم 70 130 0 0 200 7000 7000 1,400,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
43 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 4-22/22/1/2/1 دیپلم 16 16 0 0 32 11000 11000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
44 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 4-22/23/1/2 راهنمايي 33 61 0 0 94 10000 10000 940,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
45 امور مالی وبازرگانی متصدی سوپر فروشگاه 4-51/35/1/2 دیپلم 51 19 0 0 70 11000 11000 770,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
46 امور مالی وبازرگانی متصدی صدور بیمه های مسئولیت 4-41/23/1/2 دیپلم 51 35 0 0 86 10000 10000 860,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
47 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی 4-21/92/1/1 فوق دیپلم 105 45 0 0 150 7000 7000 1,050,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
48 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 47/21/95/1/1/1 فوق دیپلم 104 56 0 0 160 7000 7000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
49 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابدار مالی 1-10/11/1/2/1 لیسانس 40 26 0 0 66 11000 11000 726,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
50 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابرسی 1-10/21/1/2/3 لیسانس 82 166 0 0 248 7000 7000 1,736,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
51 امور مالی وبازرگانی مدیر فروش (عمده فروش) صنایع 4-00/25/1/3 فوق دیپلم 116 44 0 0 160 7000 7000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
52 امور مالی وبازرگانی مدیر فروشگاه 4-51/36/1/2 لیسانس 63 30 0 0 93 10000 10000 930,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
53 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 1 4-32/93/1/1 فوق دیپلم 71 59 0 0 130 8000 8000 1,040,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
54 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 2 4-32/93/2/1 فوق دیپلم 58 42 0 0 100 9000 9000 900,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 امور مالی وبازرگانی مسئول خرید خارجی (صنایع) 3-33/31/1/2 فوق دیپلم 82 120 0 0 202 7000 7000 1,414,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات 3-91/35/1/2 دیپلم 23 81 0 0 104 9000 9000 936,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
56 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات خارجی(صنایع) 3-33/31/1/2 لیسانس 124 132 0 0 256 6000 6000 1,536,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
57 امور مالی وبازرگانی مسئول صادرات وواردات کالا 4-00/28/1/3 دیپلم 102 68 0 0 170 7000 7000 1,190,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
58 امور مالی وبازرگانی مسئول فروش 3-31/24/1/2 فوق دیپلم 75 139 0 0 214 7000 7000 1,498,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
59 امور مالی وبازرگانی مسئول قراردادها 4-32/28/1/2 فوق دیپلم 26 42 0 0 68 11000 11000 748,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
60 امور مالی وبازرگانی معاون حسابرسی 1-10/21/1/2/2 لیسانس 82 154 0 0 236 7000 7000 1,652,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
61 امور مالی وبازرگانی مهندس فروش 4-21/24/1/2 لیسانس 159 177 0 0 336 6000 6000 2,016,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
62 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش(صنایع) 4-66/25/1/2 پایان دوره 20 13 0 0 33 11000 11000 363,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
63 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 4-41/28/1/2 دیپلم 37 31 0 0 68 11000 11000 748,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد

عکس هاشرایط و نحوه ثبت نام دارد