یکشنبه, 03 بهمن 1400
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
182 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 1182 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 5 5 10 234,732 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
183 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 1183 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 5 16 366,108 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
184 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 1184 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 7 13 661,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
185 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 1185 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 606,735 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
186 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 1186 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 25 31 56 1,210,230 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
187 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 1187 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 2 11 259,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
188 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 1188 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 4 16 376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
189 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1189 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
190 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1190 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 12 22 498,813 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
191 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1191 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 10 18 443,495 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
192 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1192 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 9 17 377,625 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
193 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1193 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 9 18 408,738 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
194 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1194 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 7 16 361,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
195 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1195 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 9 8 17 385,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
196 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1196 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 4 15 343,550 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
197 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1197 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
198 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1198 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 653,232 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
199 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1199 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 9 15 351,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
200 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1200 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 13 19 448,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
201 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 1201 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 6 162,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
202 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 1202 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 1 4 106,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
203 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1203 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
204 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1204 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
205 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 1205 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 8 9 240,228 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
206 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 1206 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 10 7 17 387,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
207 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 1207 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 225,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
208 امور مالی وبازرگانی فروشنده 1208 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 5 17 387,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
209 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 1209 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 347,202 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
210 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1210 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 2 6 165,920 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
211 امور مالی وبازرگانی کاربر امور بانکی 1211 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 22 14 35 746,208 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
212 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه آتش سوزی 1212 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 20 21 41 888,948 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
213 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه باربری 1213 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 14 15 30 655,080 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
214 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه خودرو 1214 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 14 18 32 686,664 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
215 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 1215 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 5 7 12 292,524 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
216 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی 1216 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 3 13 302,760 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
217 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه باربری 1217 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 284,814 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
218 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 1218 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 20 32 52 1,128,060 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
219 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 1219 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 4 8 198,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
220 امور مالی وبازرگانی کارشناس اقتصادبهداشت ودرمان 1220 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 48 11 58 1,199,430 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
221 امور مالی وبازرگانی کارمند امور خرید داخلی 1221 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 10 16 371,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
222 امور مالی وبازرگانی کاست کنترل(بررسی قیمتهای تمام شده) 1222 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 13 24 524,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
223 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 1223 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 2 4 100,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
224 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 1224 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 272,892 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
225 امور مالی وبازرگانی متصدی سوپر فروشگاه 1225 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 2 10 234,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
226 امور مالی وبازرگانی متصدی صدور بیمه های مسئولیت 1226 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 4 11 267,396 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
227 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی 1227 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 16 5 20 438,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
228 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 1228 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 16 6 21 462,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
229 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابدار مالی 1229 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 3 9 214,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
230 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابرسی 1230 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 646,296 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
231 امور مالی وبازرگانی مدیر فروش (عمده فروش) صنایع 1231 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 17 4 22 471,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
232 امور مالی وبازرگانی مدیر فروشگاه 1232 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 9 3 12 295,848 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
233 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 1 1233 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 11 6 17 369,388 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
234 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 2 1234 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 9 4 13 306,075 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
235 امور مالی وبازرگانی مسئول خرید خارجی (صنایع) 1235 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 12 12 24 537,552 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
236 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات 1236 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 8 12 283,482 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
237 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات خارجی(صنایع) 1237 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 19 13 32 676,872 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
238 امور مالی وبازرگانی مسئول صادرات وواردات کالا 1238 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 15 7 22 484,500 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
239 امور مالی وبازرگانی مسئول فروش 1239 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 11 14 25 560,796 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
240 امور مالی وبازرگانی مسئول قراردادها 1240 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 6 13 328,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
241 امور مالی وبازرگانی معاون حسابرسی 1241 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 15 28 617,928 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
242 امور مالی وبازرگانی مهندس فروش 1242 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 24 18 42 885,762 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
243 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش(صنایع) 1243 hamaiesh-sara-asrar پایان دوره 3 1 4 107,100 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
244 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 1244 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 216,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
182 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 1182 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 5 5 10 234,732 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
183 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 1183 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 5 16 366,108 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
184 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 1184 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 7 13 661,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
185 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 1185 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 606,735 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
186 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 1186 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 25 31 56 1,210,230 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
187 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 1187 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 2 11 259,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
188 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 1188 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 4 16 376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
189 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1189 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
190 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1190 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 12 22 498,813 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
191 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1191 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 10 18 443,495 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
192 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1192 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 9 17 377,625 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
193 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1193 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 9 18 408,738 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
194 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1194 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 7 16 361,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
195 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1195 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 9 8 17 385,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
196 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1196 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 4 15 343,550 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
197 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1197 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
198 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1198 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 653,232 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
199 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1199 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 9 15 351,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
200 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1200 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 13 19 448,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
201 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 1201 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 6 162,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
202 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 1202 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 1 4 106,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
203 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1203 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
204 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1204 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
205 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 1205 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 8 9 240,228 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
206 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 1206 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 10 7 17 387,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
207 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 1207 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 225,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
208 امور مالی وبازرگانی فروشنده 1208 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 5 17 387,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
209 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 1209 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 347,202 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
210 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1210 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 دارد
244 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 1244 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 216,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد