جمعه, 28 دی 1397

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
182 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 1182 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 5 5 10 234,732 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
183 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 1183 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 5 16 366,108 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
184 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 1184 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 7 13 661,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
185 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 1185 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 606,735 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
186 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 1186 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 25 31 56 1,210,230 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
187 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 1187 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 2 11 259,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
188 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 1188 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 4 16 376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
189 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1189 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
190 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1190 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 12 22 498,813 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
191 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1191 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 10 18 443,495 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
192 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1192 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 9 17 377,625 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
193 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1193 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 9 18 408,738 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
194 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1194 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 7 16 361,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
195 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1195 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 9 8 17 385,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
196 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1196 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 4 15 343,550 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
197 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1197 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
198 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1198 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 653,232 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
199 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1199 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 9 15 351,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
200 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1200 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 13 19 448,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
201 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 1201 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 6 162,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
202 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 1202 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 1 4 106,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
203 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1203 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
204 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1204 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
205 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 1205 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 8 9 240,228 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
206 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 1206 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 10 7 17 387,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
207 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 1207 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 225,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
208 امور مالی وبازرگانی فروشنده 1208 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 5 17 387,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
209 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 1209 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 347,202 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
210 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1210 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 2 6 165,920 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
211 امور مالی وبازرگانی کاربر امور بانکی 1211 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 22 14 35 746,208 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
212 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه آتش سوزی 1212 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 20 21 41 888,948 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
213 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه باربری 1213 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 14 15 30 655,080 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
214 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه خودرو 1214 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 14 18 32 686,664 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
215 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 1215 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 5 7 12 292,524 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
216 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی 1216 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 3 13 302,760 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
217 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه باربری 1217 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 284,814 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
218 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 1218 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 20 32 52 1,128,060 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
219 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 1219 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 4 8 198,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
220 امور مالی وبازرگانی کارشناس اقتصادبهداشت ودرمان 1220 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 48 11 58 1,199,430 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
221 امور مالی وبازرگانی کارمند امور خرید داخلی 1221 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 10 16 371,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
222 امور مالی وبازرگانی کاست کنترل(بررسی قیمتهای تمام شده) 1222 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 13 24 524,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
223 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 1223 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 2 4 100,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
224 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 1224 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 272,892 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
225 امور مالی وبازرگانی متصدی سوپر فروشگاه 1225 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 2 10 234,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
226 امور مالی وبازرگانی متصدی صدور بیمه های مسئولیت 1226 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 4 11 267,396 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
227 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی 1227 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 16 5 20 438,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
228 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 1228 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 16 6 21 462,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
229 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابدار مالی 1229 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 3 9 214,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
230 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابرسی 1230 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 646,296 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
231 امور مالی وبازرگانی مدیر فروش (عمده فروش) صنایع 1231 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 17 4 22 471,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
232 امور مالی وبازرگانی مدیر فروشگاه 1232 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 9 3 12 295,848 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
233 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 1 1233 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 11 6 17 369,388 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
234 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 2 1234 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 9 4 13 306,075 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
235 امور مالی وبازرگانی مسئول خرید خارجی (صنایع) 1235 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 12 12 24 537,552 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
236 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات 1236 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 8 12 283,482 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
237 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات خارجی(صنایع) 1237 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 19 13 32 676,872 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
238 امور مالی وبازرگانی مسئول صادرات وواردات کالا 1238 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 15 7 22 484,500 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
239 امور مالی وبازرگانی مسئول فروش 1239 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 11 14 25 560,796 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
240 امور مالی وبازرگانی مسئول قراردادها 1240 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 6 13 328,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
241 امور مالی وبازرگانی معاون حسابرسی 1241 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 15 28 617,928 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
242 امور مالی وبازرگانی مهندس فروش 1242 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 24 18 42 885,762 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
243 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش(صنایع) 1243 hamaiesh-sara-asrar پایان دوره 3 1 4 107,100 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
244 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 1244 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 216,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
182 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 1182 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 5 5 10 234,732 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
183 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 1183 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 5 16 366,108 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
184 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 1184 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 7 13 661,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
185 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 1185 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 606,735 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
186 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 1186 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 25 31 56 1,210,230 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
187 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 1187 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 2 11 259,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
188 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 1188 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 4 16 376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
189 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1189 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
190 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1190 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 12 22 498,813 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
191 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1191 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 10 18 443,495 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
192 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1192 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 9 17 377,625 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
193 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1193 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 9 18 408,738 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
194 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1194 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 7 16 361,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
195 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1195 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 9 8 17 385,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
196 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1196 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 4 15 343,550 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
197 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1197 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
198 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1198 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 653,232 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
199 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1199 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 9 15 351,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
200 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1200 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 13 19 448,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
201 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 1201 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 6 162,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
202 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 1202 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 1 4 106,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
203 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1203 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
204 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1204 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
205 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 1205 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 8 9 240,228 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
206 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 1206 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 10 7 17 387,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
207 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 1207 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 225,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
208 امور مالی وبازرگانی فروشنده 1208 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 5 17 387,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
209 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 1209 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 347,202 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
210 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1210 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 دارد
244 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 1244 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 216,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد