یکشنبه, 03 بهمن 1400

 

رديف رشته نام استاندارد كد حداقل تحصيلات نظري   عملي   كار آموزي پرو‍ژه مجموع   نفر ساعت تئوري(ريال)     نفر ساعت عملي(ريال)     شهريه نهايي نفر ساعت(ريال)  
1 فناوري اطلاعات برنامه نويسي php 0-85/81/1/3 ليسانس 59 8.85 101 10.1 80 80 320 18.95 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 617750
2 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 0-84/80/1/3 ديپلم 48 7.2 84 8.4 0 0 132 15.6 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1254000 405720
3 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 0-84/80/1/4 ديپلم   0 165 16.5     165 16.5 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1633500 460350
4 فناوري اطلاعات برنامه نويسي vb.net 0-84/89/1/3 ديپلم 32 4.8 56 5.6 48 32 168 10.4 9600 15000 24600 10800 18000 28800 1718400 279360
5 فناوري اطلاعات برنامه نويسي windows application 0-84/89/2/2 ديپلم 48 7.2 88 8.8 0 0 136 16 9200 15000 24200 10350 18000 28350 1352400 423720
6 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان Delphi 0-84/79/1/2 ديپلم 32 4.8 64 6.4 0 0 96 11.2 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1020800 305120
7 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان java 0-84/76/1/2 ليسانس 36 5.4 72 7.2 0 0 108 12.6 17600 15000 32600 17600 18000 35600 1900800 432360
8 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-fox pro 0-84/77/1/2 ديپلم 40 6 80 8 0 0 120 14 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1144000 366000
9 فناوري اطلاعات برنامه نويسي HTMLبراي طراحي صفحات 1-84/75/1/3 ديپلم 60 9 110 11 0 0 170 20 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1617000 521100
10 فناوري اطلاعات برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي 0-84/80/1/3/1 راهنمايي 70 10.5 150 15 0 20 240 25.5 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1406000 570150
11 فناوري اطلاعات تحليلگر Abaqus 1/1/22/32-0 ليسانس فني 20 3 40 4 0 0 60 7 8050 15000 23050 12650 18000 30650 667000 191750
12 فناوري اطلاعات تعمير كار عمومي رايانه شخصي 8-52/91/1/2 ديپلم 156 23.4 324 32.4 0 0 480 55.8 6500 15000 21500 7750 18000 25750 3525000 1337400
13 فناوري اطلاعات تكنسين امنيت سيستم هاي linux 0-42/25/1/2 فوق ديپلم 48 7.2 160 16 80 80 368 23.2 17600 15000 32600 17600 18000 35600 6476800 804320
14 فناوري اطلاعات تكنسين برنامه نويس oo باC++ 0-42/27/1/2 فوق ديپلم 20 3 60 6 80 80 240 9 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 311400
15 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني برنامه كاربردي كاربران 0-42/26/1/2 فوق ديپلم 25 3.75 43 4.3 80 80 228 8.05 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4012800 275330
16 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران(MS) 0-41/24/1/2 فوق ديپلم 36 5.4 76 7.6 80 80 272 13 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4787200 446600
17 فناوري اطلاعات تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك 0-42/22/1/2 فوق ديپلم 48 7.2 96 9.6 80 80 304 16.8 17600 15000 32600 17600 18000 35600 5350400 576480

18

 

فناوري اطلاعات تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بيسيم 0-42/23/1/2 فوق ديپلم 22 3.3 58 5.8 80 80 240 9.1 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 314060
19 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي امنيت شبكه 0-42/24/1/2 فوق ديپلم 17 2.55 63 6.3 80 80 240 8.85 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 307410
20 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري 0-41/21/1/3 فوق ديپلم 27 4.05 53 5.3 80 80 240 9.35 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 320710
21 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باmultimedia 0-24/89/1/2 فوق ديپلم 38 5.7 82 8.2 80 80 280 13.9 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4928000 477740
22 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باPHP 0-24/81/1/2 ليسانس 33 4.95 64 6.4 80 80 256 11.35 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4505600 389210
23 فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با cold fusion 0-84/30/1/2 ليسانس 48 7.2 72 7.2 80 80 280 14.4 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4928000 491040
24 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي با Authorware 0-84/87/1/2 راهنمايي 24 3.6 76 7.6 0 0 100 11.2 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1073600 310040
25 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 0-84/20/1/2 ديپلم 230 34.5 410 41 0 0 640 75.5 6050 15000 21050 7150 18000 25150 4323000 1757375
26 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 0-84/20/2/2 ديپلم 216 32.4 264 26.4 0 0 480 58.8 5720 15000 20720 6820 18000 24820 3036000 1326576
27 فناوري اطلاعات رايانه كار (Oracle)Oracle 084/28/1/2 ديپلم 24 3.6 48 4.8 0 0 73 8.4 11250 15000 26250 12500 18000 30500 870000 240900
28 فناوري اطلاعات رايانه كار CIW 1-26/57/1/3 ديپلم 65 9.75 1485 148.5 0 20 1600 158.3 10000 15000 25000 11250 18000 29250 17881300 4587375
29 فناوري اطلاعات رايانه كار director mx 1-61/47/1/2 راهنمايي 28 4.2 52 5.2 0 0 80 9.4 9900 15000 24900 11000 18000 29000 849200 255380
30 فناوري اطلاعات رايانه كار Firework mx 1-61/49/1/2 راهنمايي 16 2.4 56 5.6 0 0 72 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 774400 222160
31 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 1 3-42/15/1/4 ديپلم 23 3.45 75 7.5 0 0 98 10.95 11000 15000 26000 12100 18000 30100 1160500 315450
32 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 2 3-42/15/2/4 ديپلم 14 2.1 18 1.8 0 0 32 3.9 11500 15000 26500 12650 18000 30650 388700 110820
33 فناوري اطلاعات رايانه كار MS-outlook 3-42/13/1/2 راهنمايي 6 0.9 7 0.7 0 0 13 1.6 9900 15000 24900 12100 18000 30100 144100 43480
34 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 2-19/86/2/2 ديپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 11250 18000 29250 290000 78300
35 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 2-19/86/1/2 ديپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 11250 18000 29250 290000 78300
36 فناوري اطلاعات رايانه كار TCP/IP 3-42/14/1/1 ديپلم 8 1.2 16 1.6 0 24 2.8 11250 15000 26250 11250 18000 29250 290000 78300
37 فناوري اطلاعات رايانه كار VISUAL INTERDEV 1-61/45/1/2 راهنمايي 40 6 64 6.4 0 0 104 12.4 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1100000 335000
38 فناوري اطلاعات رايانه كار تدوين فيلم وصدا با ssp 1-63/51/1/2 راهنمايي 52 7.8 132 13.2 0 0 184 21 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1764400 553920
39 فناوري اطلاعات رايانه كار نرم افزار power point 1-61/34/1/3 راهنمايي 6 0.9 10 1 0 0 16 1.9 9900 15000 24900 11000 18000 29000 169400 51410
40 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 2-19/79/2/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 13750 18000 31750 310000 82300
41 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 2-19/79/1/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 13750 18000 31750 310000 82300
42 فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه 1-66/51/1/3 راهنمايي 50 7.5 150 15 0 0 200 22.5 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1925000 597000
43 فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات وب 1-66/51/1/3 راهنمايي 45 6.75 145 14.5 0 0 190 21.25 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1831500 565200
44 فناوري اطلاعات طراح وتحلیلگر عمومی سیستم ها 0-23/94/1/2 لیسانس 27 4.05 109 10.9 80 80 296 14.95 17600 15000 32600 17600 18000 35600 5209600 520070
45 فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی sql server ,Access 0-84/80/1/3/2 راهنمايي 69 10.35 111 11.1 0 0 180 21.45 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1018200 471705
46 فناوري اطلاعات کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 راهنمايي 83.5 12.53 201.5 20.15 0 15 300 32.68 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1766300 735407.5
47 فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداری 3-42/24/1/4 راهنمايي 57.5 8.625 157.5 15.75 0 15 230 24.38 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1368500 552337.5
48 فناوري اطلاعات کارور 3DSmax 1-62/50/1/6 راهنمايي 75 11.25 155 15.5 0 0 96 26.75 9900 15000 24900 10800 18000 28800 2394000 726525
49 فناوري اطلاعات کارور Access 0-84/97/1/3 راهنمايي 32 4.8 64 6.4 0 0 96 11.2 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1020800 305120
50 فناوري اطلاعات کارور AUTO CAD 0-62/60/1/5 راهنمايي 40 6 56 5.6 0 0 96 11.6 11250 15000 26250 12500 18000 30500 1150000 328300
51 فناوري اطلاعات کارور coreldraw 1-62/54/1/4 راهنمايي 20 3 40 4 0 0 60 7 9900 15000 24900 11000 18000 29000 638000 190700
52 فناوري اطلاعات کارور dremweaver 1-61/48/1/3 راهنمايي 20 3 50 5 0 0 70 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 748000 219700
53 فناوري اطلاعات کارور ECDL CAD 1-63/60/1/2 دیپلم 16 2.4 32 3.2 0 0 48 5.6 9900 15000 24900 11000 18000 29000 510400 152560
54 فناوري اطلاعات کارور EXCEL 2-19/83/1/4 دیپلم 20 3 50 5 0 0 70 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 748000 219700
55 فناوري اطلاعات کارور flash 1-61/46/1/3 راهنمايي 32 4.8 64 6.4 0 0 96 11.2 5720 15000 20720 6820 18000 24820 619500 258304
56 فناوري اطلاعات کارور free hand 1-62/58/1/3 راهنمايي 30 4.5 60 6 0 0 90 10.5 9900 15000 24900 11000 18000 29000 957000 286050
57 فناوري اطلاعات کارور logic work 0-32/91/1/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 255200 76280
58 فناوري اطلاعات کارورphoto shop 1-26/56/1/4 راهنمايي 20 3 50 5 0 0 70 8 11250 15000 26250 12500 18000 30500 850000 231250
59 فناوري اطلاعات کارور premiere 1-61/44/1/4 راهنمايي 16 2.4 32 3.2 0 0 48 5.6 11250 15000 26250 12500 18000 30500 580000 160600
60 فناوري اطلاعات کارور protel 0-23/93/1/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 255200 76280
61 فناوري اطلاعات کارور unix 0-84/22/1/2 دیپلم 24 3.6 32 3.2 0 0 56 6.8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 589600 182440
62 فناوري اطلاعات کارور word 0-84/57/1/5 راهنمايي 20 3 50 5 0 0 70 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 748000 219700
63 فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 3-42/97/1/4 راهنمايي 14 2.1 46 4.6 0 0 60 6.7 9900 15000 24900 11000 18000 29000 644600 185690
64 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه 3-42/24/1/5 راهنمايي 30 4.5 50 5 0 0 80 9.5 9900 15000 24900 11000 18000 29000 847000 257050
65 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی 3-42/24/1/5 راهنمايي 30 4.5 50 5 0 0 80 9.5 10350 15000 25350 10930 18000 28930 857000 258725
66 فناوري اطلاعات متخصص perl برای توسعه وب 0-84/21/1/2 لیسانس 72 10.8 168 16.8 80 80 400 27.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6400000 906000
67 فناوري اطلاعات مدیر apache tomcat web 0-23/89/1/2 لیسانس 24 3.6 56 5.6 80 80 240 9.2 16000 15000 31000 16000 18000 34000 3840000 302000
68 فناوري اطلاعات مدیر ISP مراکزIT تحت unix/linux 3-42/16/1/2 لیسانس 8 1.2 24 2.4 0 0 32 3.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 512000 118800
69 فناوري اطلاعات مدیر sql server 0-23/82/1/2 لیسانس 48 7.2 96 9.6 80 80 304 16.8 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4864000 549600
70 فناوري اطلاعات مدیر زنجیره پشتیبان(scm) 0-23/83/1/2 لیسانس 44 6.6 68 6.8 80 80 272 13.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4352000 435800
71 فناوري اطلاعات مدیر سرویس دهنده مایکرو سافت 0-23/87/1/2 فوق دیپلم 96 14.4 160 16 80 80 416 30.4 16800 15000 31800 16800 18000 34800 6988800 1014720
72 فناوري اطلاعات مدیر عمومی پروژه کامپیوتر وIT 3-42/23/1/2 لیسانس 48 7.2 96 9.6 80 80 304 16.8 17600 15000 32600 17600 18000 35600 5350400 576480
73 فناوري اطلاعات مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر 3-42/17/1/2 لیسانس 120 18 152 15.2 80 80 433 33.2 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6912000 1074800
74 فناوري اطلاعات مدیر شبکه novell-net ware 3-42/11/1/2 دیپلم 20 3 40 4 0 0 60 7 9900 15000 24900 11000 18000 29000 638000 190700
75 فناوري اطلاعات مونتاژکار وارتقا سیستم های شخصی 8-52/92/1/3 راهنمايي 24 3.6 56 5.6 0 0 80 9.2 10800 15000 25800 12000 18000 30000 931200 260880
76 فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 راهنمايي 51 7.65 274 27.4 0 0 325 35.05 4300 15000 19300 6500 18000 24500 2000300 818945
77 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای linux 3-42/30/1/2 لیسانس 52 7.8 124 12.4 80 80 336 20.2 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5376000 663400
78 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای solaris 0-23/81/1/2 لیسانس 28 4.2 92 9.2 80 80 280 13.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4480000 443000
79 فناوري اطلاعات مهندسی protel در oracle 3-42/28/1/2 لیسانس 32 4.8 128 12.8 80 80 320 17.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 584000
80 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس perl 0-84/26/1/2 لیسانس 48 7.2 112 11.2 80 80 320 18.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 604000
81 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس c#(web application) 0-84/29/1/2 لیسانس 40 6 120 12 80 80 320 18 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 594000
82 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس windows # 0-85/26/1/2 لیسانس 60 9 180 18 80 80 400 27 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6400000 891000
83 فناوري اطلاعات مهندس پشتیبان نرم افزار open source 0-23/98/1/2 لیسانس 80 12 200 20 80 80 440 32 16000 15000 31000 16000 18000 34000 7040000 1052000
116 فناوري اطلاعات مهندس تحلیلگر ooوطراحی با uml 0-84/99/1/2 لیسانس 52 7.8 108 10.8 80 80 320 18.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 609000
85 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده ADO.NET باsql 3-42/29/1/2 لیسانس 52 7.8 108 10.8 80 80 320 18.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 609000
86 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با java script 0-84/84/1/2 لیسانس 44 6.6 100 10 80 80 304 16.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4864000 544600
87 فناوري اطلاعات مهدس توسعه دهنده سیستم ها با XML 0-84/25/1/2 لیسانس 28 4.2 92 9.2 80 80 280 13.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4480000 443000
88 فناوري اطلاعات مهندس در توسعه وب های inter prise 0-84/27/1/2 لیسانس 40 6 200 20 80 80 400 26 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6400000 866000
89 فناوري اطلاعات مهندس سازنده وب سایت های E-Commerce 0-84/86/1/2 لیسانس 52 7.8 116 11.6 80 80 328 19.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5248000 636200
90 فناوري اطلاعات مهندس طراح DB رابطه ای 0-84/94/1/2 لیسانس 72 10.8 128 12.8 80 80 360 23.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5760000 770000
91 فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات وبهینه سازی وب 0-24/88/1/2 لیسانس 28 4.2 52 5.2 80 80 240 9.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 3840000 307000