جمعه, 28 دی 1397

گروه انفورماتیک سپهر ارائه دهنده خدمات متنوع حوزه وب شامل طراحی سایت میباشد، جهت مشاهده نمونه کارهای طراحی سایت به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید.

رایان سرور ارائه دهنده خدمات برتر هاستینگ میزبان مطمئن وب سایت شماست

 

رديف رشته نام استاندارد كد حداقل تحصيلات نظري   عملي   كار آموزي پرو‍ژه مجموع   نفر ساعت تئوري(ريال)     نفر ساعت عملي(ريال)     شهريه نهايي نفر ساعت(ريال)  
1 فناوري اطلاعات برنامه نويسي php 0-85/81/1/3 ليسانس 59 8.85 101 10.1 80 80 320 18.95 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 617750
2 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 0-84/80/1/3 ديپلم 48 7.2 84 8.4 0 0 132 15.6 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1254000 405720
3 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-basic 0-84/80/1/4 ديپلم   0 165 16.5     165 16.5 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1633500 460350
4 فناوري اطلاعات برنامه نويسي vb.net 0-84/89/1/3 ديپلم 32 4.8 56 5.6 48 32 168 10.4 9600 15000 24600 10800 18000 28800 1718400 279360
5 فناوري اطلاعات برنامه نويسي windows application 0-84/89/2/2 ديپلم 48 7.2 88 8.8 0 0 136 16 9200 15000 24200 10350 18000 28350 1352400 423720
6 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان Delphi 0-84/79/1/2 ديپلم 32 4.8 64 6.4 0 0 96 11.2 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1020800 305120
7 فناوري اطلاعات برنامه نويسي زبان java 0-84/76/1/2 ليسانس 36 5.4 72 7.2 0 0 108 12.6 17600 15000 32600 17600 18000 35600 1900800 432360
8 فناوري اطلاعات برنامه نويسي visual-fox pro 0-84/77/1/2 ديپلم 40 6 80 8 0 0 120 14 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1144000 366000
9 فناوري اطلاعات برنامه نويسي HTMLبراي طراحي صفحات 1-84/75/1/3 ديپلم 60 9 110 11 0 0 170 20 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1617000 521100
10 فناوري اطلاعات برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي 0-84/80/1/3/1 راهنمايي 70 10.5 150 15 0 20 240 25.5 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1406000 570150
11 فناوري اطلاعات تحليلگر Abaqus 1/1/22/32-0 ليسانس فني 20 3 40 4 0 0 60 7 8050 15000 23050 12650 18000 30650 667000 191750
12 فناوري اطلاعات تعمير كار عمومي رايانه شخصي 8-52/91/1/2 ديپلم 156 23.4 324 32.4 0 0 480 55.8 6500 15000 21500 7750 18000 25750 3525000 1337400
13 فناوري اطلاعات تكنسين امنيت سيستم هاي linux 0-42/25/1/2 فوق ديپلم 48 7.2 160 16 80 80 368 23.2 17600 15000 32600 17600 18000 35600 6476800 804320
14 فناوري اطلاعات تكنسين برنامه نويس oo باC++ 0-42/27/1/2 فوق ديپلم 20 3 60 6 80 80 240 9 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 311400
15 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني برنامه كاربردي كاربران 0-42/26/1/2 فوق ديپلم 25 3.75 43 4.3 80 80 228 8.05 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4012800 275330
16 فناوري اطلاعات تكنسين پشتيباني سيستم عامل كاربران(MS) 0-41/24/1/2 فوق ديپلم 36 5.4 76 7.6 80 80 272 13 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4787200 446600
17 فناوري اطلاعات تكنسين تجهيزات شبكه هاي كوچك 0-42/22/1/2 فوق ديپلم 48 7.2 96 9.6 80 80 304 16.8 17600 15000 32600 17600 18000 35600 5350400 576480

18

 

فناوري اطلاعات تكنسين شبكه هاي كامپيوتري بيسيم 0-42/23/1/2 فوق ديپلم 22 3.3 58 5.8 80 80 240 9.1 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 314060
19 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي امنيت شبكه 0-42/24/1/2 فوق ديپلم 17 2.55 63 6.3 80 80 240 8.85 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 307410
20 فناوري اطلاعات تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري 0-41/21/1/3 فوق ديپلم 27 4.05 53 5.3 80 80 240 9.35 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4224000 320710
21 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باmultimedia 0-24/89/1/2 فوق ديپلم 38 5.7 82 8.2 80 80 280 13.9 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4928000 477740
22 فناوري اطلاعات توسعه دهنده WEB باPHP 0-24/81/1/2 ليسانس 33 4.95 64 6.4 80 80 256 11.35 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4505600 389210
23 فناوري اطلاعات توسعه دهنده وب با cold fusion 0-84/30/1/2 ليسانس 48 7.2 72 7.2 80 80 280 14.4 17600 15000 32600 17600 18000 35600 4928000 491040
24 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي با Authorware 0-84/87/1/2 راهنمايي 24 3.6 76 7.6 0 0 100 11.2 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1073600 310040
25 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 0-84/20/1/2 ديپلم 230 34.5 410 41 0 0 640 75.5 6050 15000 21050 7150 18000 25150 4323000 1757375
26 فناوري اطلاعات توليد چند رسانه اي 0-84/20/2/2 ديپلم 216 32.4 264 26.4 0 0 480 58.8 5720 15000 20720 6820 18000 24820 3036000 1326576
27 فناوري اطلاعات رايانه كار (Oracle)Oracle 084/28/1/2 ديپلم 24 3.6 48 4.8 0 0 73 8.4 11250 15000 26250 12500 18000 30500 870000 240900
28 فناوري اطلاعات رايانه كار CIW 1-26/57/1/3 ديپلم 65 9.75 1485 148.5 0 20 1600 158.3 10000 15000 25000 11250 18000 29250 17881300 4587375
29 فناوري اطلاعات رايانه كار director mx 1-61/47/1/2 راهنمايي 28 4.2 52 5.2 0 0 80 9.4 9900 15000 24900 11000 18000 29000 849200 255380
30 فناوري اطلاعات رايانه كار Firework mx 1-61/49/1/2 راهنمايي 16 2.4 56 5.6 0 0 72 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 774400 222160
31 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 1 3-42/15/1/4 ديپلم 23 3.45 75 7.5 0 0 98 10.95 11000 15000 26000 12100 18000 30100 1160500 315450
32 فناوري اطلاعات رايانه كار ICDL درجه 2 3-42/15/2/4 ديپلم 14 2.1 18 1.8 0 0 32 3.9 11500 15000 26500 12650 18000 30650 388700 110820
33 فناوري اطلاعات رايانه كار MS-outlook 3-42/13/1/2 راهنمايي 6 0.9 7 0.7 0 0 13 1.6 9900 15000 24900 12100 18000 30100 144100 43480
34 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 2-19/86/2/2 ديپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 11250 18000 29250 290000 78300
35 فناوري اطلاعات رايانه كار SPSS 2-19/86/1/2 ديپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 11250 18000 29250 290000 78300
36 فناوري اطلاعات رايانه كار TCP/IP 3-42/14/1/1 ديپلم 8 1.2 16 1.6 0 24 2.8 11250 15000 26250 11250 18000 29250 290000 78300
37 فناوري اطلاعات رايانه كار VISUAL INTERDEV 1-61/45/1/2 راهنمايي 40 6 64 6.4 0 0 104 12.4 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1100000 335000
38 فناوري اطلاعات رايانه كار تدوين فيلم وصدا با ssp 1-63/51/1/2 راهنمايي 52 7.8 132 13.2 0 0 184 21 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1764400 553920
39 فناوري اطلاعات رايانه كار نرم افزار power point 1-61/34/1/3 راهنمايي 6 0.9 10 1 0 0 16 1.9 9900 15000 24900 11000 18000 29000 169400 51410
40 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 2-19/79/2/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 13750 18000 31750 310000 82300
41 فناوري اطلاعات رایانه کار نرم افزار کنترل پروژه MS 2-19/79/1/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 11250 15000 26250 13750 18000 31750 310000 82300
42 فناوري اطلاعات طراح گرافیک رایانه 1-66/51/1/3 راهنمايي 50 7.5 150 15 0 0 200 22.5 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1925000 597000
43 فناوري اطلاعات طراح مقدماتی صفحات وب 1-66/51/1/3 راهنمايي 45 6.75 145 14.5 0 0 190 21.25 8800 15000 23800 9900 18000 27900 1831500 565200
44 فناوري اطلاعات طراح وتحلیلگر عمومی سیستم ها 0-23/94/1/2 لیسانس 27 4.05 109 10.9 80 80 296 14.95 17600 15000 32600 17600 18000 35600 5209600 520070
45 فناوري اطلاعات کاربر بانک اطلاعاتی sql server ,Access 0-84/80/1/3/2 راهنمايي 69 10.35 111 11.1 0 0 180 21.45 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1018200 471705
46 فناوري اطلاعات کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 راهنمايي 83.5 12.53 201.5 20.15 0 15 300 32.68 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1766300 735407.5
47 فناوري اطلاعات کاربر نرم افزار اداری 3-42/24/1/4 راهنمايي 57.5 8.625 157.5 15.75 0 15 230 24.38 4300 15000 19300 6500 18000 24500 1368500 552337.5
48 فناوري اطلاعات کارور 3DSmax 1-62/50/1/6 راهنمايي 75 11.25 155 15.5 0 0 96 26.75 9900 15000 24900 10800 18000 28800 2394000 726525
49 فناوري اطلاعات کارور Access 0-84/97/1/3 راهنمايي 32 4.8 64 6.4 0 0 96 11.2 9900 15000 24900 11000 18000 29000 1020800 305120
50 فناوري اطلاعات کارور AUTO CAD 0-62/60/1/5 راهنمايي 40 6 56 5.6 0 0 96 11.6 11250 15000 26250 12500 18000 30500 1150000 328300
51 فناوري اطلاعات کارور coreldraw 1-62/54/1/4 راهنمايي 20 3 40 4 0 0 60 7 9900 15000 24900 11000 18000 29000 638000 190700
52 فناوري اطلاعات کارور dremweaver 1-61/48/1/3 راهنمايي 20 3 50 5 0 0 70 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 748000 219700
53 فناوري اطلاعات کارور ECDL CAD 1-63/60/1/2 دیپلم 16 2.4 32 3.2 0 0 48 5.6 9900 15000 24900 11000 18000 29000 510400 152560
54 فناوري اطلاعات کارور EXCEL 2-19/83/1/4 دیپلم 20 3 50 5 0 0 70 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 748000 219700
55 فناوري اطلاعات کارور flash 1-61/46/1/3 راهنمايي 32 4.8 64 6.4 0 0 96 11.2 5720 15000 20720 6820 18000 24820 619500 258304
56 فناوري اطلاعات کارور free hand 1-62/58/1/3 راهنمايي 30 4.5 60 6 0 0 90 10.5 9900 15000 24900 11000 18000 29000 957000 286050
57 فناوري اطلاعات کارور logic work 0-32/91/1/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 255200 76280
58 فناوري اطلاعات کارورphoto shop 1-26/56/1/4 راهنمايي 20 3 50 5 0 0 70 8 11250 15000 26250 12500 18000 30500 850000 231250
59 فناوري اطلاعات کارور premiere 1-61/44/1/4 راهنمايي 16 2.4 32 3.2 0 0 48 5.6 11250 15000 26250 12500 18000 30500 580000 160600
60 فناوري اطلاعات کارور protel 0-23/93/1/2 دیپلم 8 1.2 16 1.6 0 0 24 2.8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 255200 76280
61 فناوري اطلاعات کارور unix 0-84/22/1/2 دیپلم 24 3.6 32 3.2 0 0 56 6.8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 589600 182440
62 فناوري اطلاعات کارور word 0-84/57/1/5 راهنمايي 20 3 50 5 0 0 70 8 9900 15000 24900 11000 18000 29000 748000 219700
63 فناوري اطلاعات کارور شبکه اینترنت 3-42/97/1/4 راهنمايي 14 2.1 46 4.6 0 0 60 6.7 9900 15000 24900 11000 18000 29000 644600 185690
64 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه 3-42/24/1/5 راهنمايي 30 4.5 50 5 0 0 80 9.5 9900 15000 24900 11000 18000 29000 847000 257050
65 فناوري اطلاعات کارور عمومی رایانه شخصی 3-42/24/1/5 راهنمايي 30 4.5 50 5 0 0 80 9.5 10350 15000 25350 10930 18000 28930 857000 258725
66 فناوري اطلاعات متخصص perl برای توسعه وب 0-84/21/1/2 لیسانس 72 10.8 168 16.8 80 80 400 27.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6400000 906000
67 فناوري اطلاعات مدیر apache tomcat web 0-23/89/1/2 لیسانس 24 3.6 56 5.6 80 80 240 9.2 16000 15000 31000 16000 18000 34000 3840000 302000
68 فناوري اطلاعات مدیر ISP مراکزIT تحت unix/linux 3-42/16/1/2 لیسانس 8 1.2 24 2.4 0 0 32 3.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 512000 118800
69 فناوري اطلاعات مدیر sql server 0-23/82/1/2 لیسانس 48 7.2 96 9.6 80 80 304 16.8 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4864000 549600
70 فناوري اطلاعات مدیر زنجیره پشتیبان(scm) 0-23/83/1/2 لیسانس 44 6.6 68 6.8 80 80 272 13.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4352000 435800
71 فناوري اطلاعات مدیر سرویس دهنده مایکرو سافت 0-23/87/1/2 فوق دیپلم 96 14.4 160 16 80 80 416 30.4 16800 15000 31800 16800 18000 34800 6988800 1014720
72 فناوري اطلاعات مدیر عمومی پروژه کامپیوتر وIT 3-42/23/1/2 لیسانس 48 7.2 96 9.6 80 80 304 16.8 17600 15000 32600 17600 18000 35600 5350400 576480
73 فناوري اطلاعات مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر 3-42/17/1/2 لیسانس 120 18 152 15.2 80 80 433 33.2 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6912000 1074800
74 فناوري اطلاعات مدیر شبکه novell-net ware 3-42/11/1/2 دیپلم 20 3 40 4 0 0 60 7 9900 15000 24900 11000 18000 29000 638000 190700
75 فناوري اطلاعات مونتاژکار وارتقا سیستم های شخصی 8-52/92/1/3 راهنمايي 24 3.6 56 5.6 0 0 80 9.2 10800 15000 25800 12000 18000 30000 931200 260880
76 فناوري اطلاعات مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 راهنمايي 51 7.65 274 27.4 0 0 325 35.05 4300 15000 19300 6500 18000 24500 2000300 818945
77 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای linux 3-42/30/1/2 لیسانس 52 7.8 124 12.4 80 80 336 20.2 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5376000 663400
78 فناوري اطلاعات مهندسیoracle dba برای solaris 0-23/81/1/2 لیسانس 28 4.2 92 9.2 80 80 280 13.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4480000 443000
79 فناوري اطلاعات مهندسی protel در oracle 3-42/28/1/2 لیسانس 32 4.8 128 12.8 80 80 320 17.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 584000
80 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس perl 0-84/26/1/2 لیسانس 48 7.2 112 11.2 80 80 320 18.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 604000
81 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس c#(web application) 0-84/29/1/2 لیسانس 40 6 120 12 80 80 320 18 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 594000
82 فناوري اطلاعات مهندس برنامه نویس windows # 0-85/26/1/2 لیسانس 60 9 180 18 80 80 400 27 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6400000 891000
83 فناوري اطلاعات مهندس پشتیبان نرم افزار open source 0-23/98/1/2 لیسانس 80 12 200 20 80 80 440 32 16000 15000 31000 16000 18000 34000 7040000 1052000
116 فناوري اطلاعات مهندس تحلیلگر ooوطراحی با uml 0-84/99/1/2 لیسانس 52 7.8 108 10.8 80 80 320 18.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 609000
85 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده ADO.NET باsql 3-42/29/1/2 لیسانس 52 7.8 108 10.8 80 80 320 18.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5120000 609000
86 فناوري اطلاعات مهندس توسعه دهنده وب با java script 0-84/84/1/2 لیسانس 44 6.6 100 10 80 80 304 16.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4864000 544600
87 فناوري اطلاعات مهدس توسعه دهنده سیستم ها با XML 0-84/25/1/2 لیسانس 28 4.2 92 9.2 80 80 280 13.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 4480000 443000
88 فناوري اطلاعات مهندس در توسعه وب های inter prise 0-84/27/1/2 لیسانس 40 6 200 20 80 80 400 26 16000 15000 31000 16000 18000 34000 6400000 866000
89 فناوري اطلاعات مهندس سازنده وب سایت های E-Commerce 0-84/86/1/2 لیسانس 52 7.8 116 11.6 80 80 328 19.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5248000 636200
90 فناوري اطلاعات مهندس طراح DB رابطه ای 0-84/94/1/2 لیسانس 72 10.8 128 12.8 80 80 360 23.6 16000 15000 31000 16000 18000 34000 5760000 770000
91 فناوري اطلاعات مهندس طراح تبلیغات وبهینه سازی وب 0-24/88/1/2 لیسانس 28 4.2 52 5.2 80 80 240 9.4 16000 15000 31000 16000 18000 34000 3840000 307000