دوشنبه, 13 مرداد 1399

باشگاه دانش پژوهان جوان، در اطلاعیه ای مطالعۀ سرفصل های زیر را جهت شرکت در مرحله دوم المپیاد ادبی امسال (سال نود و یک) توصیه کرده است که 40% آن شامل منابع درسی و 60% منابع غیردرسی می باشد:

منابع درسی (40 درصد):

1) ادبيات فارسي (3) انساني

2) زبان فارسي (3) انساني

3) تاريخ ادبيات ايران و جهان (2)

4) آرايههاي ادبي

منابع غیر درسی (60 درصد - شامل معنی و مفهوم، لغت، درک مطلب، نکات دستوری، آرایه و...):

1) شاهنامه فردوسي، چاپ مسكو، داستان رستم و شغاد (از آغاز داستان تا آگاهي يافتن زال از كشته شدن رستم و آوردن فرامرز تابوت پدر به دخمه نهادن)

2) مثنوي معنوي مولوي، دفتر اول، حكايت مرد بقال و طوطي

3) ديوان حافظ، به اهتمام محمد قزويني و دكتر قاسم غني، غزلهاي مختوم به حرف «ش»

4) كليله و دمنه، به اهتمام مجتبي مينوي، باب برزويهي طبيب

5) تاريخ بيهقي، به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپ نهم، جلد دوم، مجلد هشتم داستان هارون الرشيد با دو زاهد تا ذكر وحشتي كه افتاد بين .... (از ص 736 تا ص 749)

6) گلستان سعدي، محمد علي فروغي، باب هشتم، در آداب صحبت

7) مباني داستان كوتاه، مصطفي مستور، پنج فصل اول بر اساس فهرست مطالب

8 ) ادوار شعر فارسي، محمدرضا شفعيي كدكني، شعر فارسي بعد از مشروطيت (از ص 83 تا ص 133)

9) زبان عربي، تجزيه و تركيب و ترجمه حديث شريف كساء

10) زبان انگليسي، در سطح كتاب passages2