چهارشنبه, 18 تیر 1399
رديف رشته نام استاندارد كد حداقل تحصيلات نظري   عملي   كار آموزي پرو‍ژه مجموع   نفر ساعت تئوري(ريال)     نفر ساعت عملي(ريال)     شهريه نهايي نفر ساعت(ريال)  
1 صنایع جوشکاری جوش کاری با فرآیند قوس الکتریکی9(ٍE)smaw 8-79/22/1/3/2 راهنمايي 2 0.3 62 6.2 0 0 64 6.5 10350 15000 25350 12650 18000 30650 805000 197635
2 صنایع جوشکاری جوشکاری کاربید(صنایع) 8-72/15/1/2 راهنمايي 80 12 451 45.1 0 0 531 57.1 9780 15000 24780 11500 18000 29500 5968900 1627810
3 صنایع جوشکاری جوشکار گاز 8-72/17/1/2 راهنمايي 42 6.3 236 23.6 0 0 278 29.9 9780 15000 24780 11500 18000 29500 3124800 852314
4 صنایع جوشکاری فن ورز ارشد دستگاه x-ray 0-77/16/1/2 راهنمايي 126 18.9 394 39.4 0 0 520 58.3 10250 15000 25250 13800 18000 31800 67413200 1730145
5 صنایع جوشکاری فن ورز دستگاه x-ray 0-77/15/1/2 راهنمايي 50 7.5 95 9.5 0 0 145 17 10350 15000 25350 13800 18000 31800 1828500 492225