یکشنبه, 30 شهریور 1399
رديف رشته نام استاندارد كد استاندارد حداقل تحصيلات نظري عملي كار آموزي پرو‍ژه مجموع نفر ساعت تئوري(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 امور مالی وبازرگانی بازاریاب بیمه 4-41/29/1/3 دیپلم 75 15 0 0 90 8040 8040 723,600 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 4-00/29/1/2 فوق دیپلم 31 49 0 0 80 10000 10000 800,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 4-41/25/1/2 دیپلم 74 46 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 4-41/45/1/2 دیپلم 40 70 0 0 110 30000 38000 3,860,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 4-41/48/1/1 دیپلم 37 63 0 0 100 30000 38400 3,529,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 4-22/26/1/2 دیپلم 165 310 0 0 475 6000 6000 2,850,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 4-00/27/1/3 راهنمايي 60 20 0 0 80 10000 10000 800,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 3-39/34/1/4 دیپلم 80 40 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1-10/16/1/3 دیپلم 50 70 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1-10/16/1/2 دیپلم 69 115 0 0 184 8000 8000 1,472,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1-10/12/1/3 دیپلم 55 95 0 0 150 10000 10000 1,500,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1-10/12/2/3 دیپلم 50 90 0 0 140 8000 8000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1-10/15/1/3/1 راهنمايي 59 91 0 0 150 8000 8000 1,200,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1-10/15/2/5 راهنمايي 60 70 0 0 130 8000 8000 1,040,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1-10/15/1/4/2 دیپلم 60 80 0 0 140 8000 8000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
16 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1-10/14/1/1 دیپلم 72 38 0 0 110 9000 9000 990,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
17 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1-10/16/1/3 دیپلم 50 70 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
18 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1-10/21/1/2/1 لیسانس 82 166 0 0 248 7000 7000 1,736,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
19 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1-10/21/1/2 فوق دیپلم 45 86 0 0 131 8000 8000 1,048,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
20 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1-10/13/2/2/1 دیپلم 45 126 0 0 168 8000 8000 1,368,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
21 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 0-22/58/1/2 دیپلم 18 36 0 0 54 11000 11000 594,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
22 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 4-21/24/1/2/1 دیپلم 22 10 0 0 32 11000 11000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
23 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1-10/18/1/5 راهنمايي 56 40 0 0 96 7000 9000 752,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
24 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1-10/18/1/6 راهنمايي 56 40 0 0 96 7000 9000 752,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
25 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 3-91/29/1/2 دیپلم 13 75 0 0 88 10000 10000 880,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
26 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 4-22/24/1/2/1 لیسانس 69 71 0 0 140 7000 7000 980,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
27 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 3-39/36/1/1 دیپلم 40 30 0 0 70 11000 11000 770,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
28 امور مالی وبازرگانی فروشنده 4-51/35/14/1/1 دیپلم 80 50 0 0 130 7000 7000 910,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
29 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 4-41/20/1/2 دیپلم 51 69 0 0 120 9000 9000 1,080,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
30 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1-10/17/1/2 راهنمايي 32 16 0 0 48 12000 13000 592,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
31 امور مالی وبازرگانی کاربر امور بانکی 3-31/49/1/2 دیپلم 144 136 0 0 280 6000 6000 1,680,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
32 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه آتش سوزی 4-41/21/1/2 دیپلم 134 211 0 0 345 6000 6000 2,070,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
33 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه باربری 4-41/26/1/1 دیپلم 94 154 0 0 248 7000 7000 1,736,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
34 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه خودرو 4-41/99/1/2 دیپلم 92 178 0 0 270 6000 6000 1,620,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
35 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 4-41/99/1/2 دیپلم 34 70 0 0 104 9000 9000 936,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
36 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی 4-41/22/1/2 دیپلم 65 30 0 0 95 10000 10000 950,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
37 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه باربری 4-41/21/1/2/1 دیپلم 37 63 0 0 100 9000 9000 900,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
38 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 4-41/27/1/2 دیپلم 130 320 0 0 450 6000 6000 2,700,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
39 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 4-41/98/1/2 دیپلم 26 39 0 0 65 11000 11000 715,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
40 امور مالی وبازرگانی کارشناس اقتصادبهداشت ودرمان 2-19/97/1/2 لیسانس 317 107 0 0 424 6000 6000 2,544,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
41 امور مالی وبازرگانی کارمند امور خرید داخلی 4-22/24/1/2 دیپلم 44 97 0 0 141 7000 7000 987,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
42 امور مالی وبازرگانی کاست کنترل(بررسی قیمتهای تمام شده) 1-10/91/1/2 دیپلم 70 130 0 0 200 7000 7000 1,400,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
43 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 4-22/22/1/2/1 دیپلم 16 16 0 0 32 11000 11000 352,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
44 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 4-22/23/1/2 راهنمايي 33 61 0 0 94 10000 10000 940,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
45 امور مالی وبازرگانی متصدی سوپر فروشگاه 4-51/35/1/2 دیپلم 51 19 0 0 70 11000 11000 770,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
46 امور مالی وبازرگانی متصدی صدور بیمه های مسئولیت 4-41/23/1/2 دیپلم 51 35 0 0 86 10000 10000 860,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
47 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی 4-21/92/1/1 فوق دیپلم 105 45 0 0 150 7000 7000 1,050,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
48 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 47/21/95/1/1/1 فوق دیپلم 104 56 0 0 160 7000 7000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
49 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابدار مالی 1-10/11/1/2/1 لیسانس 40 26 0 0 66 11000 11000 726,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
50 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابرسی 1-10/21/1/2/3 لیسانس 82 166 0 0 248 7000 7000 1,736,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
51 امور مالی وبازرگانی مدیر فروش (عمده فروش) صنایع 4-00/25/1/3 فوق دیپلم 116 44 0 0 160 7000 7000 1,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
52 امور مالی وبازرگانی مدیر فروشگاه 4-51/36/1/2 لیسانس 63 30 0 0 93 10000 10000 930,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
53 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 1 4-32/93/1/1 فوق دیپلم 71 59 0 0 130 8000 8000 1,040,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
54 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 2 4-32/93/2/1 فوق دیپلم 58 42 0 0 100 9000 9000 900,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 امور مالی وبازرگانی مسئول خرید خارجی (صنایع) 3-33/31/1/2 فوق دیپلم 82 120 0 0 202 7000 7000 1,414,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
55 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات 3-91/35/1/2 دیپلم 23 81 0 0 104 9000 9000 936,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
56 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات خارجی(صنایع) 3-33/31/1/2 لیسانس 124 132 0 0 256 6000 6000 1,536,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
57 امور مالی وبازرگانی مسئول صادرات وواردات کالا 4-00/28/1/3 دیپلم 102 68 0 0 170 7000 7000 1,190,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
58 امور مالی وبازرگانی مسئول فروش 3-31/24/1/2 فوق دیپلم 75 139 0 0 214 7000 7000 1,498,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
59 امور مالی وبازرگانی مسئول قراردادها 4-32/28/1/2 فوق دیپلم 26 42 0 0 68 11000 11000 748,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
60 امور مالی وبازرگانی معاون حسابرسی 1-10/21/1/2/2 لیسانس 82 154 0 0 236 7000 7000 1,652,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
61 امور مالی وبازرگانی مهندس فروش 4-21/24/1/2 لیسانس 159 177 0 0 336 6000 6000 2,016,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
62 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش(صنایع) 4-66/25/1/2 پایان دوره 20 13 0 0 33 11000 11000 363,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
63 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 4-41/28/1/2 دیپلم 37 31 0 0 68 11000 11000 748,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد

عکس هاشرایط و نحوه ثبت نام دارد

رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
182 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 1182 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 5 5 10 234,732 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
183 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 1183 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 5 16 366,108 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
184 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 1184 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 7 13 661,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
185 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 1185 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 606,735 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
186 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 1186 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 25 31 56 1,210,230 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
187 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 1187 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 2 11 259,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
188 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 1188 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 4 16 376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
189 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1189 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
190 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1190 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 12 22 498,813 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
191 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1191 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 10 18 443,495 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
192 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1192 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 9 17 377,625 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
193 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1193 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 9 18 408,738 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
194 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1194 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 7 16 361,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
195 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1195 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 9 8 17 385,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
196 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1196 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 4 15 343,550 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
197 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1197 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
198 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1198 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 653,232 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
199 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1199 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 9 15 351,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
200 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1200 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 13 19 448,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
201 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 1201 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 6 162,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
202 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 1202 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 1 4 106,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
203 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1203 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
204 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1204 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
205 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 1205 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 8 9 240,228 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
206 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 1206 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 10 7 17 387,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
207 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 1207 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 225,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
208 امور مالی وبازرگانی فروشنده 1208 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 5 17 387,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
209 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 1209 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 347,202 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
210 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1210 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 2 6 165,920 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
211 امور مالی وبازرگانی کاربر امور بانکی 1211 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 22 14 35 746,208 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
212 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه آتش سوزی 1212 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 20 21 41 888,948 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
213 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه باربری 1213 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 14 15 30 655,080 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
214 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیاببی بیمه خودرو 1214 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 14 18 32 686,664 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
215 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص 1215 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 5 7 12 292,524 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
216 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی 1216 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 3 13 302,760 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
217 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه باربری 1217 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 284,814 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
218 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو 1218 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 20 32 52 1,128,060 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
219 امور مالی وبازرگانی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص 1219 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 4 4 8 198,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
220 امور مالی وبازرگانی کارشناس اقتصادبهداشت ودرمان 1220 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 48 11 58 1,199,430 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
221 امور مالی وبازرگانی کارمند امور خرید داخلی 1221 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 10 16 371,400 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
222 امور مالی وبازرگانی کاست کنترل(بررسی قیمتهای تمام شده) 1222 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 13 24 524,040 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
223 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 1223 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 2 4 100,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
224 امور مالی وبازرگانی مامور خرید ارشد 1224 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 6 11 272,892 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
225 امور مالی وبازرگانی متصدی سوپر فروشگاه 1225 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 2 10 234,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
226 امور مالی وبازرگانی متصدی صدور بیمه های مسئولیت 1226 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 4 11 267,396 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
227 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی 1227 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 16 5 20 438,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
228 امور مالی وبازرگانی مدیر بازاریابی بین المللی 1228 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 16 6 21 462,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
229 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابدار مالی 1229 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 6 3 9 214,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
230 امور مالی وبازرگانی مدیر حسابرسی 1230 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 646,296 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
231 امور مالی وبازرگانی مدیر فروش (عمده فروش) صنایع 1231 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 17 4 22 471,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
232 امور مالی وبازرگانی مدیر فروشگاه 1232 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 9 3 12 295,848 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
233 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 1 1233 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 11 6 17 369,388 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
234 امور مالی وبازرگانی مدیر کسب وکار الکترونیک درجه 2 1234 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 9 4 13 306,075 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
235 امور مالی وبازرگانی مسئول خرید خارجی (صنایع) 1235 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 12 12 24 537,552 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
236 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات 1236 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 8 12 283,482 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
237 امور مالی وبازرگانی مسئول سفارشات خارجی(صنایع) 1237 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 19 13 32 676,872 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
238 امور مالی وبازرگانی مسئول صادرات وواردات کالا 1238 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 15 7 22 484,500 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
239 امور مالی وبازرگانی مسئول فروش 1239 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 11 14 25 560,796 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
240 امور مالی وبازرگانی مسئول قراردادها 1240 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 6 13 328,800 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
241 امور مالی وبازرگانی معاون حسابرسی 1241 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 15 28 617,928 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
242 امور مالی وبازرگانی مهندس فروش 1242 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 24 18 42 885,762 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
243 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش(صنایع) 1243 hamaiesh-sara-asrar پایان دوره 3 1 4 107,100 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
244 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 1244 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 216,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
رديف رشته نام استاندارد كد دوره و محل برگزاری حداقل تحصيلات ساعت نظری ساعت عملی مجموع شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
182 امور مالی وبازرگانی بازاریاب 1182 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 5 5 10 234,732 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
183 امور مالی وبازرگانی بیمه گر بیمه های بازر گانی 1183 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 5 16 366,108 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
184 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بورس 1184 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 7 13 661,700 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
185 امور مالی وبازرگانی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 1185 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 6 12 606,735 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
186 امور مالی وبازرگانی تدارکات خارجی 1186 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 25 31 56 1,210,230 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
187 امور مالی وبازرگانی ترخیص کار گمرکات 1187 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 2 11 259,440 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
188 امور مالی وبازرگانی حسابدار حقوق ودستمزد 1188 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 4 16 376,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
189 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت 1189 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
190 امور مالی وبازرگانی حسابدار دولتی 1190 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 10 12 22 498,813 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
191 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی پیشرفته 1191 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 10 18 443,495 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
192 امور مالی وبازرگانی حسابدار صنعتی مقدماتی(تخصصی) 1192 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 9 17 377,625 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
193 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی تکمیلی 1193 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 9 18 408,738 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
194 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی مقدماتی 1194 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 9 7 16 361,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
195 امور مالی وبازرگانی حسابدار عمومی پیشرفته 1195 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 9 8 17 385,250 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
196 امور مالی وبازرگانی حسابدار مالیاتی 1196 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 11 4 15 343,550 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
197 امور مالی وبازرگانی حسابدار دارایی های ثابت(تجهیزات،اموال وماشین) 1197 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 350,875 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
198 امور مالی وبازرگانی حسابدار ارشد (امور تولید وکنترل کالا) 1198 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 12 17 29 653,232 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
199 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 1 1199 hamaiesh-sara-asrar فوق دیپلم 7 9 15 351,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
200 امور مالی وبازرگانی حسابرس درجه 2 1200 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 7 13 19 448,988 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
201 امور مالی وبازرگانی رئیس تدارکات 1201 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 4 6 162,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
202 امور مالی وبازرگانی رئیس فروش(عمده فروش)صنایع 1202 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 3 1 4 106,200 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
203 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1203 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
204 امور مالی وبازرگانی رایانه کار حسابدار مالی 1204 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 8 4 12 280,656 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
205 امور مالی وبازرگانی سرپرست ترخیص محصول 1205 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 2 8 9 240,228 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
206 امور مالی وبازرگانی سرپرست خرید داخلی 1206 hamaiesh-sara-asrar لیسانس 10 7 17 387,750 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
207 امور مالی وبازرگانی صندوق دار فروشگاه 1207 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 225,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
208 امور مالی وبازرگانی فروشنده 1208 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 12 5 17 387,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
209 امور مالی وبازرگانی فن ورز(تکنسین)بیمه های مهندسی 1209 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 8 7 15 347,202 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
210 امور مالی وبازرگانی کارور نرم افزار حقوق ودستمزد 1210 hamaiesh-sara-asrar راهنمايي 5 دارد
244 امور مالی وبازرگانی نماینده فروش بیمه 1244 hamaiesh-sara-asrar دیپلم 6 3 9 216,900 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد

محتوای دوره:
بخش اول-کلاس تئوری:
-اصول و مفاهیم حسابرسی
-استاندارهای حسابرسی
-آشنائی با فرآیند حسابرسی

-برنامه های رسیدگی به اقلام ترازنامه و سود وزیان

-آشنائی با حسابرسی مبتنی بر کنترل های داخلی

-آشنائی با آزمون های رعایت و کفایت روش ها

بخش دوم-کارگاه گزارش نویسی:

-انواع اظهار نظر

-اجرای گزارشات ویژه حسابرسی

-گزارش نویس caseهای خاص

حسابرسی داخلی


کنترلهای داخلی

نمونه گیری در آزمون کنترل ها و آزمون محتوا

آزمون کنترلها و آزمون محتوا

حاکمیت شرکتی

برنامه ریزی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی و ارزیابی ریسک
گزارشهای حسابرسی داخلی

هدف و اصول حسابرسي صورتهاي مالي و آشنايي با انواع حسابرسي ونحوه تنظيم قرارداد حسابرسي
شناخت فعاليت واحد مورد رسيدگي
كسب شناخت از سيستم كنترل هاي داخلي
شواهد حسابرسي
روشهاي تحليلي و بررسي انواع روشهاي حسابرسي و كاربرد آنها در مراحل مختلف حسابرسي
برنامه ريزي اجراي عمليات حسابرسي
برآورد خطر و اهميت آن در حسابرسي
نمونه گيري در حسابرسي
حسابرسي بر آوردهاي حسابداري
مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه
رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه و تداوم فعاليت
حسابرسي اطلاعات مقايسه اي و ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي جاري صورتهاي مالي

نحوه بررسي اجمالي

مباني گزارش نويسي