یکشنبه, 03 بهمن 1400

 

نشانی محل ثبت نام متقاضیان رقابت های ملی مهارت در مشهد:

مجتمع های فنی و مهندسی اسرار سنجش مشهد

....................................................................................................... اداره سنجش ارزشیابی دفتر برگزاری مسابقات ملی مهارت.

تلفن: 7659919 – مشاوره و پاسخگویی: 09151170335 - داخلی فکس: 7639889 – 7675002

تلفن همراه مسئول برگزاری مسابقات: 09151170335

{mosmap width='500'|height='500'|lat='36.325222'|lon='59.554675'| zoom='16'|mapType='Street'|text='sv DWO'tooltip='DWO'| marker='1'|align='center' }