یکشنبه, 03 بهمن 1400
رديف رشته نام استاندارد كد استاندارد حداقل تحصيلات نظري عملي كار آموزي پرو‍ژه مجموع نفر ساعت تئوري(ريال) نفر ساعت عملي(ريال) شهريه نهايي نفر ساعت(ريال) سرفصل های مربوط به دوره لینک عکسهای مرتبط توضیحات گواهینامه دارد / ندارد
1 برق برقكار ساختمان درجه 2 8-55/28/2/4 راهنمايي 290 410 0 0 700 6000 6000 4,200,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
2 برق برقكار ساختمان درجه 1 8-55/28/1/4 راهنمايي 119 271 0 0 390 6000 7000 2,611,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
3 برق برقكار صنعتي درجه 1 8-55/13/1/4 راهنمايي 220 400 0 0 620 6000 6000 3,720,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
4 برق برقكار صنعتي درجه 2 8-55/15/2/4 راهنمايي 448 642 0 0 1090 6000 6000 6,540,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
5 برق برقكار ماشين آلات 8-55/16/2/2 پايان دوره 215 559 0 0 774 6000 6000 4,644,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
6 برق برقكار كارخانه آسفالت وسنگ شكن 8-55/18/1/2 ديپلم برق 76 92 24 0 192 0 0 0 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
7 برق تعمير كار ماشين هاي الكتريكي2 5-53/47/2/4 راهنمايي 360 560 0 0 920 6000 6000 5,520,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
8 برق تعمير كار برق فشار قوي 8-53/25/1/2 پايان دوره 16 6 0 0 22 12000 14000 276,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
9 برق تعمير كار برق فشار قوي 8-53/25/1/2 پايان دوره 16 6 0 0 22 12000 14000 276,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
10 برق تعمير كار لوازم خانگي برقي حرارتي وگردنده درجه 1 8-55/77/1/3 راهنمايي 144 278 0 0 422 6000 7000 2,810,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
11 برق تعمير كار لوازم خانگي برقي حرارتي وگردنده درجه 2 8-55/77/2/1 راهنمايي 298 402 0 0 700 6000 6000 4,200,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
12 برق تعمير كار ماشين هاي الكتريكي1 8-53/47/1/4 پايان دوره 270 750 0 0 1020 6000 6000 6,120,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
13 برق كارور matlab 0-32/35/1/1 فوق ديپلم رشته 50 100 0 20 170 8000 9000 1,480,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
14 برق مونتاژكار ونصاب تابلوهاي برق 851/46/2/3 راهنمايي 175 275 0 0 450 6000 7000 2,975,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
15 برق نصاب وتعمير كار آسانسور 8-51/65/1/1 راهنمايي 184 536 0 0 720 6000 7000 4,856,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد
16 برق نصاب وتعمير كار آسانسور 8-51/65/1/2 پايان دوره 184 536 0 0 720 6000 6000 4,320,000 سرفصل عکس ها شرایط و نحوه ثبت نام دارد