فرم ثبت نام اولیاءتوجه داشته باشید فقط در صورتیکه فرزند شما ثبت نام کرده باشد می توانید در سایت ثبت نام کنید و در غیر اینصورت موفق به ثبت نام نمی شوید.

توجه : قسمتهای ستاره دار بایستی حتما پر گردد.

نام* نام خانوادگی*
شماره ملی* شغل*
ایمیل* تکرار ایمیل*
شماره تلفن* شماره همراه*
آدرسمشخصات فرزند شما
شماره دانش آموزی* نسبت با دانش آموز*
نام فرزند* نام خانوادگی فرزند*
کد را وارد نمایید.*